داستان صوتی طنز پیژامه دست دوز (هدیه گروه فرهنگی گَرُزمان)

داستان صوتی طنز “پیژامه دست دوز” از کتاب ” در پی استاد”

نوشته پیمان پورشکیبائی

نشر رهی

گوینده: بانو مریم نظامی نژاد

داستان گو: بانو زهرا مظفری

داستان صوتی طنز عمو قُمپُز! (هدیه گروه فرهنگی گرزمان)

داستان صوتی طنز “عمو قُمپُز!” از کتاب “در پی استاد”

نویسنده: پیمان پورشکیبایی

ناشر: رهی

گوینده: مریم نظامی نژاد

داستان گو: حسام بهمن

 

پنج اصطلاح مهم موسیقی دستگاهی ایران

درود بر شما.

خیلی خوشحالیم که از میون اینهمه انسان به شما برخوردیم و با شما میخوایم آشنا بشیم.

این هدیه ناقابل “آشنایی با پنج اصطلاح مهم موسیقی دستگاهی ایران” هست که شامل:

پیش درآمد/ درآمد/ آواز/ گوشه و فرود می باشد. تماشا کنید و لذت ببرید: