پنج اصطلاح مهم موسیقی دستگاهی ایران

درود بر شما.

خیلی خوشحالیم که از میون اینهمه انسان به شما برخوردیم و با شما میخوایم آشنا بشیم.

این هدیه ناقابل “آشنایی با پنج اصطلاح مهم موسیقی دستگاهی ایران” هست که شامل:

پیش درآمد/ درآمد/ آواز/ گوشه و فرود می باشد. تماشا کنید و لذت ببرید: